Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarımına İlişkin Bilgilendirme (Aydınlatma) Formu

İndirmek için tıklayınız

  07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olan “Bedel Danışmanlık Emlak Tic. Ltd. Şti“ ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, aşağıda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir1 ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmamıza ait internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Firmamız tarafından verilen hizmetlerden yararlandığınız sürece, Firmamızı aradığınızda, Firmamıza iş başvurusu yaptığınızda, Firmamız Merkez ve şubelerini, web sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Nedeni: Firma sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Firma tarafından verilen hizmetin içeriğine göre kişilerin ülkeye yerleştirme ve göç hizmetleri işlemlerinin yerine getirilmesi amaç ve kapsamında işlemektedir.

 Kişisel Verilerinizin Aktarımı : Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Firmamız tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Vergi Daireleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, PTT A.Ş. ve kanunen bağlı ve yetkili diğer kamu kurumları ile okullar ve özel eğitim kurumları, ehliyet işlemlerinin yürütüldüğü sürücü kursları, bankalar, noterler, yeminli tercüme ofisleri, kiralama yaptığımız mülk sahipleri ile beraber çalıştıkları ve yetkili olarak atadıkları emlak danışmanlık ofisleri/kişiler, beyaz eşya ve benzeri teknik servis hizmeti sunan firmalar, apartman ve bina yönetim kurumları, sigorta aracı kurumları, posta ve kargo kurumları, abonelik bağlantılarının yapılabilmesi adına Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren su, doğalgaz, elektrik, televizyon, internet ve telefon hizmetleri sunan firmalar ve tüm faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak:

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.
 
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi  de  eklemek  suretiyle  ıslak  imzalı  olarak  Bedel Danışmanlık Emlak Tic. Ltd. Şti Reşitpaşa Mah. Değirmentepe Aykan Sok. No: 18/2 Emirgan, 34467 Sarıyer İstanbul-Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.
 
 
 
 
        Veri Sorumlusu  
        Bedel Danışmanlık Emlak Tic. Ltd. Şti
 
 
 
 
1 KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.